എം.കെ.ഹരികുമാർ മലയാളദിനപതിപ്പ് 2021

ഉള്ളടക്കം

എഡിറ്റോറിയൽ
സാഹിത്യത്തിന്റെ നവാദ്വൈതം ഒരു വ്യാവഹാരിക വ്യതിയാനം (Paradigm Shift)?

രാജീവ് കരുണാകരൻ

കഥ

ക്രിസ്തുവിനെ തേടുന്ന പൂമ്പാറ്റകൾ
എം.കെ.ഹരികുമാർ

എം.കെ.ഹരികുമാറുമായി അഭിമുഖം

അനന്തതയും ഊരാക്കുടുക്കുകളും
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

എം.കെ.ഹരികുമാറിൻ്റെ കവിതകൾ

ചന്ദ്രക്കല

എൻ്റെ ഭാഷ

മണ്ണ്

പ്രകാശം

വൃക്ഷങ്ങൾ

എം.കെ.ഹരികുമാറിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ

ബുദ്ധിസ്റ്റ് നീലാകാശങ്ങൾ

സ്തയെവ്സ്കിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സഹനവും ദൈവവും

മാധവിക്കുട്ടിയും സുഗതകുമാരിയും

ടെക്സ്ച്വൽ റിയാലിറ്റിയും സ്യൂഡോ റിയലിസവും

പുലിയുടെ അസ്തിത്വ പ്രശ്നങ്ങൾ

മയിൽപ്പീലിക്കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ

അസംബന്ധനാടകത്തിലെ
ലക്ഷ്യബോധമുള്ള അഭിനേതാക്കൾ

സന്യാസത്തെ സംവേദനക്ഷമമാക്കുന്നത്

കവിതകളുടെ പരിഭാഷ

Light :M K Harikumar
Translation:Murali R

Trees: M K Harikumar
Translation:Prameela Tharavath

The Crescent :M K Harikumar
Translation:Sujatha Saseendran

Soil: M K Harikumar
Translation:Deepa Sajith

എം.കെ.ഹരികുമാറിൻ്റെ കൃതികളുടെ
പഠനങ്ങൾ

ലാവണ്യത്തിൻ്റെ മറുപുറം
ജി. തുളസീധരൻ ഭോപ്പാൽ

മയിൽപ്പീലിക്കണ്ണുകളിലെ പ്രപഞ്ചം
അഡ്വ.പാവുമ്പ സഹദേവൻ

സ്വന്തം ചെവി മുറിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വാൻഗോഗിനെക്കുറിച്ച്
സുധ മാര്യങ്ങാട്ട്

ശ്രീനാരായണായ :സർഗ്ഗാത്മകവിപ്ളവത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടിനക്ഷത്രം
പ്രിൻസ് എൻ.ബി.

ശ്രീനാരായണായ :നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാനോവൽ
എസ്.ജെ.

സമൂഹബ്രഹ്മമഠം :വ്യത്യസ്തമായ സമീപനം
അഡ്വ. പാവുമ്പ സഹദേവൻ

എം.കെ.ഹരികുമാറിൻ്റെ നവദർശനങ്ങൾ

ആതിര കെ.ആർ

തിരഞ്ഞെടുത്ത അക്ഷരജാലകം
എം.കെ.ഹരികുമാർ

കാല്പനികക്ഷോഭങ്ങൾ

ശൈലി പ്രകൃതിയിലില്ല

വ്യഥകളുടെ വായ്ത്തലകൾ

സൗന്ദര്യവും യാതനയും

ആത്മാവ് ദൂരെയല്ല

സൗന്ദര്യം ബാക്ടീരിയയോ?

അവരെ ഉയിർപ്പിക്കണം

അപാരതയുടെ സംഗീതം

തത്ത്വചിന്ത / എം.കെ.ഹരികുമാർ
M K Harikumar Quotes

home link

m k harikumar new year spl 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s